HVA60 - AC Hipot Test Set

Baur, ssg surge generator